Celkem položek:
0 ks
Cena:
0,00

Informace o zpracování osobních údajů


 1. Prodávající (dále také jako „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje Kupujícího:

  • jméno a příjmení,

  • telefonní číslo,

  • e-mailová adresa,

  • adresa,

  • faxové číslo,

  • fakturační adresa,

  • název firmy,

  • sídlo firmy,

  • IČ, DIČ 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran, komunikace mezi smluvními stranami a plnění uzavřené smlouvy, a to po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let, nepožaduje-li právní předpis zpracování po dobu delší, nebo nebude-li takové zpracování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení. 3. Emailová adresa v případě nákupu zboží může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte. 4. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

  • Poskytovatel webhostingu, DCO s.r.o., Na záhonech 728/56, 141 00 Praha 4 - Michle, IČ: 28546962;

  • Poskytovatel informačního softwaru Martin Jandourek, Hradešínská 1891/70, 101 00 Praha 10, IČ: 71542841;

  • Poskytovatel účetních služeb Ing. Světlana Hradilová, Na Radouči 1221, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 64725553;

  • Případně další zpracovatelé, s nimiž Prodávající v budoucnu naváže spolupráci.


 5. Kupující bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

  • požadovat po Prodávajícím informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,

  • vyžádat si u Prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

  • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy společnosti,

  • vznést námitku v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Prodávajícího,

  • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má Kupující za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.Copyright © Michal Macek, 2008 - Všechna práva vyhrazena
www.lustry-svitidla.cz - Mapa webu

X

Naše webová stránka zpracovává soubory cookies za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti. Více informací o zpracování cookies naleznete zde.